Herstal SA (Groep Herstal) waakt over de juistheid van de gegevens vermeld op deze website. Ze preciseert echter dat de informatie i.v.m. het bedrijf en zijn filialen niet noodzakelijk uitputtend is, hoewel ze regelmatig geüpdatet wordt. De gebruiker dient zich er ook van bewust te zijn dat de inhoud van deze site gewijzigd kan worden zonder voorafgaande kennisgeving. Hieruit resulteert dat  Herstal SA (Groep Herstal) elke aansprakelijkheid afwijst voor alle vormen van schade ten gevolge van het gebruik van de informatie vermeld op deze website of op een site waarnaar op deze website verwezen wordt.

Een aantal benamingen, letterwoorden, tekens en/of logo’s weergegeven op deze site zijn beschermde merken of benamingen die eigendom zijn van Herstal SA (Groep Herstal) of van haar filialen. Alle op deze website beschikbare elementen zijn beschermd door het auteursrecht en mogen, tenzij anders aangegeven, uitsluitend gebruikt worden door Herstal SA (Groep Herstal) en/of haar filialen.  Het is strikt verboden deze website of elementen ervan te reproduceren, tenzij anders aangegeven of mits voorafgaandelijke en schriftelijke formele toestemming van Herstal SA (Groep Herstal) hiervoor.

Het gebruik van het materieel dat op deze site voorgesteld wordt als Defensie/Veiligheid materieel, is uitsluitend voorbehouden voor de strijdkrachten, de ordediensten en de speciale eenheden en is onderworpen aan de uitreiking van exportvergunningen door de Belgische overheid (Waalse gewest).

Voor alle geschillen tussen Herstal SA (Groep Herstal) en de gebruiker van haar website zijn enkel de rechtbanken van Luik bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.